GRAANCIRKELS

By Rudi Klijnstra

144 blf., geill., f24,50 (Bfr, 450) (bestelnr. 8118 6)

Uitgeverij Ankh-Hermes bv, Deventer

English

Graancirkels, de mysterieuze cirkels in de gewassen, worden sinds jaren over de hele wereld aangetroffen. Gemaakt door grapjassen? Gecodeerde boodschappen uit de ruimte? Signalen van Moeder Aarde?

Deel een van dit boekje geeft een verslag van de feiten en de ver schillende theorieen omtrent het onstaan van graancirkels en het mogelijke verband met UFO's.

Deel twee handelt over de diepere betekenis van de cirkelvorm, de druiden en Moeder Aarde en tenslotte wordt het moederpictogram belicht: een driehoehige graancirkelformatie die in 1991 in Zuid-Engeland is ontstaan. Dit graansymbool bevat volgens graancirkelonderzoekers belangrijke verborgen informatie.

In de opvatting van de schrijver hebben graancirkels en UFO's ttemaken met het feit dat de mensheid voor een belangrijke keuze staat: de huidige toestand handhaven die naar zelfvernietiging kan leide of negatieve emoties transformeren naar een bewustzijn vol liefde, die een bewuste sprong mogelijk maakt naar een hogere wer- kelijkheid: de vierde dimensie.

Corn Circles

Corn Circles, the mysterious circles in farmers' fields, can now be found anywhere in the world since a number of years.

Were they made by practical jokers? Are they coded messages from outer space? or signals from Mother Earth perhaps?

Part one of the book offers an account of the facts and the various theoriesregarding the appearance of corn circles and possible links with UFOs.

Part two deals with the deeper meanings of the circle shape, the druids and Mother Earth, and finally the Mother 'Pictogram' is highlighted: a triangular formation of crop circles which appeared in Southern England in 1991. This corn symbol contains much important hidden information according to corn circle investigators.

In the opinion of the author both corn circles and UFOs deal with the fact that mankind faces an important choice: a status quo which will lead to self destruction or negative emotions transforming towards a realisation full of love, which might realise a conscious leap towards a higher sphere: the fourth dimension.


Return to Crop Circle books

Mark Fussell & Stuart Dike

Hit Counter